side-area-logo

DOJO ETIQUETTE

Strive for completion of the character

hitotsu, jinkaku kansei ni tsutomeru koto

Be faithful and protect the way of truth

hitotsu, makoto no michi wo mamoru koto

Endeavor

hitotsu, doryoku no seishin wo yashinau koto

Respect others

hitotsu, reigi wo omonzuru koto

Refrain from violent behavior

hitotsu, kekki no yū wo imashimuru koto

VIDEO DOJO

SYLLABUS

White with one black stripe

10th kyu

Download Syllabus

White with two black stripes

9th kyu

Download Syllabus

Yellow

8th kyu

Download Syllabus

Orange

7th kyu

Download Syllabus

Green

6th kyu

Download Syllabus

Blue

5th kyu

Download Syllabus

Blue with white stripe

4th kyu

Download Syllabus

Brown

3rd kyu

Download Syllabus

Brown with one white stripe

2nd kyu

Download Syllabus

Brown with two white stripes

1st kyu

Download Syllabus

Black

Sandan and above

Download Syllabus

Black

Nidan

Download Syllabus

Black

Shodan

Download Syllabus